Republika Srbija
Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu

Podnošenje krivičnih prijava

Da bi državni organi mogli da preduzimaju radnje iz delokruga svojih ovlašćenja kada je učinjeno krivično delo ili se sumnja da je ono učinjeno oni o tome moraju imati saznanje. To se čini obaveštavanjem policije i tužilaštva i podnošenjem krivične prijave. Tužilac može formirati predmet i tražiti istragu kada iz medija sazna za eventualno krivično delo.

Zakonom o krivičnom postupku u svom čl. 280 navodi da državni i drugi organi, pravna i fizička lica prijavljuju krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti o kojima su obaveštena ili za njih saznaju na drugi način pod uslovima predviđenim zakonom ili drugim propisom.

Krivičnim zakonikom je predviđeno u kom slučaju neprijavljivanje krivičnog dela predstavlja krivično delo.

Podnosilac krivične prijave navešće dokaze koji su mu poznati i preduzeće mere da bi se sačuvali tragovi krivičnog dela i predmeti na kojima se ili pomoću kojih je učinjeno krivično delo i drugi dokazi.

Čl. 280 ZKP-a

   Krivična prijava se podnosi nadležnom javnom tužilaštvu, pismeno, usmeno ili drugim sredstvom.

Čl. 281 ZKP-a

   Da bi se po njoj moglo postupati, krivična prijava treba da sadrži: naziv organa kome se podnosi, sve raspoložive lične podatke o učiniocu ( ukoliko nije podneta protiv nepoznatog učinioca), činjenični opis događaja koji se prijavljuje, dokazi koji se predlažu u prilog tvrdnji iznetih u krivičnoj prijavi: Krivična prijava ne mora da sadrži pravnu kvalifikaciju krivičnog dela. Podnosilac može navesti lične podatke, a može biti i anonimna.

Ukoliko podnosilac krivične prijave odgovori na sledeća pitanja, omogućiće lakše i efikasnije postupanje tužilaštva.

  • ŠTA se desilo – (da li se radi o krivičnom delu)
  • GDE se desilo – (mesto izvšenja)
  • KADA se desilo – (vreme izvršenja)
  • KAKO je izvršeno – (način izvršenja)
  • ČIME je izvršeno – (sredstvo izvršenja)
  • S KIME je izvršeno – (koliko lica je učestvovalo u izvršenju krivičnog dela)
  • ZAŠTO se desilo – (motiv izvršenja)
  • KO je učinilac – (najvažnije pitanje)
  • NAD KIM je izvršeno – (objekat napada, žrtva)

(Krivičnu prijavu sa prilozima potrebno je podnositi u 2 primerka i štampanoj formi ili čitljivim rukopisom)

Aktuelnosti

Притвор

Drugo osnovno javno tužilaštvo je nakon saslušanja osumnjičenog N.G. zbog krivično ...

Још ефикасније борба против насиља у породици

Drugo osnovno javno tužilaštvo u cilju još efikasnije borbe protiv nasilja u porod ...

ДРУГО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО УСПЕШНО ОКОНЦАЛО РАД У 2016. ГОДИНИ

Drugo osnovno javno tužilaštvo, po poslednjim podacima, ima ukupno 87 zaposlenih ...

TУЖИЛАШТВО ТРАЖИ ПРИТВОР ЗА НАСИЛНИКА

Drugo osnovno javno tužilaštvo, nakon saslušanja A.M. osumnjičenog za nasilje prema ...