Republika Srbija
Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu

DRUGO OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO USPEŠNO OKONCALO RAD U 2016. GODINI

Drugo osnovno javno tužilaštvo, po poslednjim podacima, ima ukupno 87 zaposlenih i od avgusta ove godine poslove iz svoje ndležnosti obavlja na novoj adresi u ul. Katanićeva broj 15, gde su obezbeđeni bolji uslovi rada, veći broj kabineta koji je bio neophodan radi uspešnog sprovođenja tužilačke istrage, a što je svakako uticalo i na rezultate rada . U nadležnosti ovog tužilaštva su gradske opštine Voždovac, Čukarica, Rakovica i Grocka.
Tokom ove godine zaprimljeno je ukupno 10.513 krivičnih prijava. Posmatrajući strukturu krivičnih dela, najzastupljenija su imovinska krivična dela, dela iz oblasti bezbednosti saobraćaja i dela sa elementima nasilja.
Ovo tužilaštvo u ovoj godini, u skladu sa zakonom primenilo je institut odloženog krivičnog gonjenja prema 2041 licu i na taj način u humanitarne svrhe na račun Vlade Republike Srbije uplaćena je suma od 41.573.912 dinara. Ovaj institut omogućava pored mogućnosti uplaćivanja novca u humanitarne svrhe da se osumnjičenom naloži da obavi rad u javnom interesu, naknadi štetu oštećenom licu, kao i mogućnost primene psihosocijalnog tretmana, i podvrgavanja odvikavanju od alkohola ili opojnih droga, a zbog čega tužilaštvo ima zaključen sporazum o saradnji sa Institutom za mentalno zdravlje u Beogradu. Od ukupnog broja lica prema kojima je primenjen institut odlaganja krivičnog gonjenja u ovoj godini je nakon ispunjenja obaveze doneto rešenje o odbačaju krivične prijave u odnosu na 1361 lice, dok je u odnosu na 680 lica postupak u toku.
U toku ove godine, sporazum o priznanju krivičnog dela sklopljen je sa 539 lica, od toga sa 139 lica sporazum je sklopljen na zatvorsku kaznu, sa 16 lica na novčanu kaznu kao glavnu, sa 1 licem na kaznu rada u javnom interesu i sa 383 lica na uslovnu osudu.
Iz godine u godinu, a prema statistici ovog tužilaštva, primećuje se rast broja krivičnih prijava rešenih primenom instituta odloženog krivičnog gonjenja i sklapanjem sporazuma o priznanju krivičnih dela.

Značajan broj krivičnih dela u strukturi svih krivičnih dela u radu ovog tužilaštva čini krivično delo Nasilje u porodici iz člana 194 Krivičnog zakonika, što se pokazalo i u ovoj godini, kojim delima se poklanja posebna pažnja i svi obrađivači ovih predmeta hitno preduzimaju radnje u predmetu.
U toku 2014 godine, zaprimljeno je 562 prijave za ovo krivično delo, optuženo je 52 lica, a krivične prijave su odbačene u slučaju 253 lica, u toku 2015 godine zaprimljeno je 857 krivičnih prijava od čega je optuženo 132 lica, a odbačeno je 509 krivičnih prijava, a u toku 2016 godine zaprimljena je 661 krivična prijava od čega je optuženo 165 lica, a krivična prijava je odbačena u odnosu na 159 lica. Takođe je zaključeno ukupno 78 sporazuma o priznanju ovog krivičnog dela za period od 2014 godine zaključno sa 2016 godinom, a od toga su u 13 slučajeva izrečene zatvorske kazne, a u ostalim slučajevima uslovna osuda. Samo u manjem broju slučajeva na ovo krivično delo je primenjen institut odloženog krivičnog gonjenja kada je bilo celishodno primeniti meru upućivanja na psiho-socijalni tretman, što je konkretno u toku 2016 godine primenjeno samo u dva slučaja. Ostali predmeti nalaze se u postupku dokaznih radnji. Imajući u vidu broj zamenika javnog tužioca, ovo tužilaštvo nema posebno odeljenje za borbu protiv nasilja u porodici, ali ima zamenika javnog tužioca koji se isključivo bavi ovim predmetima i koordinira rad sa predstavnicima odeljenja Gradskog centra za socijalni rad, Domova zdravlja, a u stalnom je kontaktu i koordinaciji sa policijskim službenicima koji su zaduženi za rad i postupanje u slučaju nasilja u porodici.
U cilju što veće efikasnosti, prevencije i sprečavanja nasilja, ali i pravovremenog reagovanja, jednom mesečno se održavaju sastanci timova za nasilje u porodici na kojima prisustvuje predstavnik tužilaštva, zamenik javnog tužioca, zajedno sa predstavnicima nadležnih policijskih stanica, a po potrebi se pozivaju i nevladine organizacije koje se bave istim problemom, na kojima se organizuju konferencije slučaja i raspravlja o konkretnim krivičnim delima i licima, a ove godine postignut je dogovor da se uz saglasnost žrtve nasilja, uz krivičnu prijavu, dostavlja obrazac- dokumentovanje povreda koje je od velikog sudsko-medicinskog značaja, jer predstavlja materijalni dokaz i ubrzava postupanje nadležnih u slučaju nasilja u porodici. Na inicijativu ovog tužilaštva održan je i veliki sastanak u junu mesecu 2016. godine povodom primene sporazuma o inter-sektorskoj saradnji u prostorijama Klinike „Dr Laza Lazarević“ gde je bilo prisutno 50 predstavnika državnih organa i nevladinog sektora u cilju pronalaženja adekvatnih rešenja za postupanje u slučaju nasilja u porodici. Imajući u vidu usvojeni Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, ovo tužilaštvo preduzima sve radnje kako bi se što efikasnije pripremilo za primenu novih zakonskih rešenja, a početkom naredne godine biće formirano posebno odeljenje za borbu protiv nasilja u porodici.
Posebna pažnja se posvećuje krivičnom delu Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz člana 323 Krivičnog zakonika, te su u toku 2014.,2015. i 2016. godine podnete krivične prijave protiv ukupno 84 lica, od kojih je optuženo 34 lica, odbačeno je ukupno 15 krivičnih prijava, zaključeno je 10 sporazuma o priznanju krivičnih dela, od čega dva na zatvorsku kaznu, a prema tri lica je u toku 2016. godine određen pritvor od strane Drugog osnovnog suda, a na predlog ovog tužilaštva.
U toku ove godine meritorno je rešeno 9723 predmeta, a ovom tužilaštvo je u odličnoj saradnji sa Drugim osnovnim sudom značajno smanjilo broj starih predmeta pa sada ukupno ima samo 140 predmeta starijih od pet godina.
U toku 2016. godine pritvor je određen prema ukupno 134 lica od strane Drugog osnovnog suda, a na predlog Drugog osnovnog javnog tužilaštva.
Uprkos velikom broju predmeta, zajedničkim požrtvovanim radom svih zaposlenih u ovom tužilaštvu, tužilaštvo je i nastaviće da se efikasno suprotstavlja svim vidovima kriminaliteta i preduzima mere za zaštitu ustavnosti i zakonitosti, vodi računa o pravima svih učesnika u postupku, a naročito da pruža podršku i pomoć oštećenima, insistira na poštovanju pretpostavke nevinosti i zaštiti prava svih građana.

Aktuelnosti

Притвор

Drugo osnovno javno tužilaštvo je nakon saslušanja osumnjičenog N.G. zbog krivično ...

Још ефикасније борба против насиља у породици

Drugo osnovno javno tužilaštvo u cilju još efikasnije borbe protiv nasilja u porod ...

TУЖИЛАШТВО ТРАЖИ ПРИТВОР ЗА НАСИЛНИКА

Drugo osnovno javno tužilaštvo, nakon saslušanja A.M. osumnjičenog za nasilje prema ...

ОБАВЕШТЕЊЕ

Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu , dana 05.09.2016.godine poč ...